OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kladieme veľký dôraz na ochranu vašich osobných údajov a zaobchádzanie s nimi v súlade s platnými právnymi predpismi a v súlade s nariadením o všeobecnej ochrane údajov ("GDPR"). Naším cieľom je poskytnúť vám kompletné informácie a kontrolu týkajúcu sa spracovania vašich údajov a dostupnosť nástrojov, ktoré vám umožnia využívať práva vyplývajúce zo zákona.

Nižšie uvádzame informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, ako sa staráme o ich bezpečnosť a s kým ich zdieľame.

PODMIENKY VYUŽÍVANIA SLUŽIEB INTERNETOVÉHO OBCHODU

Spoločnosť CUBESHOP s. r. o., Vajanského 47, 080 01 Prešov, IČO: 52976971,\nzapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, vložka číslo: 40044/P. ako prevádzkovateľ (ďalej len „prevádzkovateľ“) garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien. Ak je ktorákoľvek z položiek Podmienok ochrany osobných údajov nezhodná s vôľou používateľa, mal by prerušiť návštevu a využívanie služieb obchodu.

ZABEZPEČENIE WEBSTRÁNKY

Webstránky cubeshop.sk používajú pri akomkoľvek pripojení užívateľa a prenose akýchkoľvek údajov šifrované pripojenie SSL, ktoré znemožňuje prístup tretích osôb k prenášaným údajom počas ich prenosu na internete a pozmeňovanie takýchto údajov tretími osobami. Databázy prevádzkovateľa obsahujúce osobné údaje sú chránené šifrovaním a neverejnými prístupovými údajmi v súlade s najmodernejšími technickými štandardmi.

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Užívateľ pri svojej návšteve a ďalšom používaní webových stránok cubeshop.sk môže kontaktovať prevádzkovateľa a poskytnúť mu svoje osobné údaje na účely spätného kontaktovania. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Právnym základom spracúvania údajov poskytnutých užívateľom je v takomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa kontaktovať užívateľa a poskytnúť prípadné odpovede alebo poradenstvo.

 Osobné údaje, ktoré môže užívateľ poskytnúť prevádzkovateľovi, sú:

1.    meno a priezvisko [nevyhnutné]

2.    e-mailová adresa [nevyhnutné]

Účelom spracovania osobných údajov užívateľa je spätné kontaktovanie užívateľa.

Osobné údaje budú spracúvané iba na nevyhnutnú dobu počas komunikácie s užívateľom.

Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov užívateľ prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne.

NEWSLETTER

Užívateľ – dotknutá osoba pri svojej návšteve a ďalšom používaní webových stránok cubeshop.sk môže prevádzkovateľovi poskytnúť svoje osobné údaje. K poskytnutiu osobných údajov užívateľa môže dôjsť pri dobrovoľnej registrácii k odberu newsletteru za pomoci takej e-mailovej adresy, z ktorej možno určiť jeho totožnosť, alebo pri dobrovoľnom vyplnení kontaktného formulára spojeného s vybraným obsahom webových stránok.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Nevyhnutnou podmienkou spracúvania osobných údajov užívateľa prevádzkovateľom na účel zasielania newsletteru je udelenie súhlasu užívateľa so spracúvaním osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu a zasielaním marketingových správ, pričom tento súhlas je jediným právnym základom spracúvania údajov poskytnutých užívateľom (e-mailovej adresy). Užívateľ na zabezpečenie oprávnenia prevádzkovateľa spracúvať poskytnuté osobné údaje musí vyjadriť svoj súhlas s uchovávaním a ďalším spracovaním získaných osobných údajov, v rozsahu nevyhnutnom pre dosiahnutie účelu stanoveného v tomto článku.

TRVANIE SÚHLASU

Súhlas užívateľa podľa predošlého odseku nadobúda platnosť okamihom dobrovoľného poskytnutia súhlasu zaškrtnutím príslušného políčka v online formulári a trvá po dobu dvoch rokov alebo do odvolania súhlasu užívateľom. Prevádzkovateľ má právo spracúvať poskytnuté údaje počas trvania súhlasu.

ÚČEL

Účelom spracovania osobných údajov užívateľa je umožnenie odberu ním vyžiadaného newsletteru (informačného elektronického letáku) zasielaním takého newsletteru prevádzkovateľa na kontaktné adresy poskytnuté užívateľom, najmä v elektronickej podobe.

SPRÁVNOSŤ

Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov užívateľ prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne, v opačnom prípade zodpovedá za prípadnú škodu, ktorú uvedením nesprávnych, nepravdivých alebo neaktuálnych údajov môže prevádzkovateľovi spôsobiť.

Užívateľ je povinný nahlásiť prevádzkovateľovi akúkoľvek zmenu svojich poskytnutých osobných údajov.

PRENOS ÚDAJOV A AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE

Osobné údaje užívateľa nebudú zverejnené ani poskytnuté tretím osobám, nebudú prenášané do krajín mimo Európskej únie, ani na základe nich prevádzkovateľ nebude automatizovaným spôsobom prijímať rozhodnutia dôležité pre užívateľa.

REALIZÁCIE OBJEDNÁVOK

Objednávka zadaná prostredníctvom e-shopu cubeshop.sk bude realizovaná splnením podmienky vyplnenia nižšie uvedených osobných údajov:

1.    Meno a priezvisko alebo meno spoločnosti

2.    IČO spoločnosti (ak je vyžadované)

3.    Dodacia adresa/Fakturačná adresa

4.    E-mailová adresa

5.    Telefónne číslo

6.    IP adresa počítača

Tieto údaje sú potrebné pre správny a úplný nákupný proces a uľahčí rýchlu a pohodlnú podporu pre každého zákazníka. Neuvedenie niektorého z požadovaných údajov znemožňuje realizáciu objednávky. Obchod si vyhradzuje právo posielať zákazníkom správy potvrdzujúce etapy realizácie objednávky. Vo výnimočných situáciách budeme kontaktovať používateľa v záležitostiach spojených len s realizovanou objednávkou.

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

Práva užívateľa v súvislosti s ochranou osobných údajov upravujú najmä ustanovenia článkov 12 až 22 GDPR, v znení neskorších zmien. Ako užívateľ máte najmä právo na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi (e-mail: info@cubeshop.sk) alebo na základe online funkcionality na adrese https://www.cubeshop.sk/gdpr požadovať:

1.    Potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané, prístup k Vašim osobným údajom a informáciám o nich, ako aj opravu týchto údajov,

2.    Obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, najmä ak sú nesprávne,

3.    Vymazanie Vašich osobných údajov, najmä ak pominul účel ich spracúvania alebo ste odvolali súhlas so spracúvaním,

4.    Prenesenie Vašich osobných údajov inému prevádzkovateľovi v štruktúrovanej a strojovo čitateľnej podobe.


Rovnako máte právo písomným oznámením alebo e-mailom (na adresu info@cubeshop.sk):

1.    Kedykoľvek odvolať Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov, s účinnosťou odo dňa doručenia oznámenia, ak sa spracúvanie osobných údajov vykonáva na základe súhlasu, pričom zákonnosť spracúvania pred doručením oznámenia o odvolaní súhlasu bude zachovaná,

2.    Ak sa spracúvanie osobných údajov nevykonáva na základe Vášho súhlasu, namietať proti spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa Vašej osobnej situácie alebo ak máte podozrenie, že sa údaje spracúvajú nezákonne.

Máte tiež právo podať Úradu na ochranu osobných údajov, ako dozornému orgánu pre Slovenskú republiku, sťažnosť alebo podnet na prešetrenie spracúvania Vašich osobných údajov.

Práva užívateľa a/alebo člena môžu byť obmedzené, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného predpisu, ich uplatnením by bola porušená ochrana užívateľa alebo by boli porušené práva a slobody iných dotknutých osôb.