Podmienky súťaže na Instagrame

 1. Základné informácie

1.1 Organizátorom súťaže je spoločnosť DENIM retail s.r.o., IČO: 48095176, so sídlom Prešovská 45, 821 01 Bratislava, SR,  spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 103039/B (ďalej len „organizátor“ alebo len „DENIM retail“).

Organizátor je prevádzkovateľom CUBE internetového obchodu a CUBE kamenných predajní na Slovensku (CUBE – Eurovea Bratislava, CUBE- OC Mlyny Nitra, CUBE- Aupark Žilina).

1.2 Názov súťaže je „CUBE adventný kalendár 2022“ (ďalej aj ako „súťaž“).

1.3 Súťaže sa konajú v období od 1.12.2022 do 24.12.2022. Každý deň počas tohto obdobia bude vyhlásená nová jedna súťaž s novou výhrou.

1.4 Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Meta (Facebook, Instagram) a nemá s ňou žiadny vzťah. Meta (Facebook, Instagram) nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky.

 

 1. Súťažiaci

2.1 Súťažiacim sa stáva fyzická, ktorá sa zapojí do súťaže na instagramovej stránke www.instagram.com/cubeshopsk  a v termíne od 1.12.2022 do 24.12.2022 odpovie cez komentár pod súťažným príspevkom na súťažnú otázku respektíve svojou odpoveďou splní podmienku zapojenia sa do súťaže.

2.2 Súťaže sa môžu zúčastniť iba osoby staršie ako 18 rokov.

2.3 Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora a im blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

2.4 Vyhlásenie súťaže bude zverejnené na instagramovej stránke www.instagram.com/cubeshopsk

 

 1. Pravidlá súťaže

3.1  Každý súťažiaci môže pridať pod súťažný príspevok aj viac komentárov. Nie je ale povolené opakovať tú istú odpoveď viac krát ako raz.

3.2 Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže komentáre, ktoré:

- zjavne nemajú nijakú súvislosť so súťažným príspevkom,

- obsahujú vulgarizmy alebo iné slovné spojenia, ktoré sú v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou,

- obsahujú vyhrážanie a/alebo iné podobné slovné útoky vrátane klamlivých informácií o inej osobe,

- podnecujú k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,

- propagujú návykové látky alebo zľahčujú následky ich užívania,

- ohrozujú fyzický, psychický a/alebo morálny vývin maloletých,

- navádzajú iné osoby na nemorálne konanie alebo na konanie, ktoré je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike,

- sú v rozpore s týmito pravidlami a/alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike,

- organizátor posúdi ako nevhodné na zverejnenie.

3.3 Výhercovia súťaže budú určení náhodným výberom organizátorom spomedzi všetkých súťažiacich zapojených do súťaže.

 

 1. Vyhlásenie výhercov a odovzdávanie výhier

4.1 V každej súťaži bude vyžrebovaný 1 výherca. V nasledujúcich dňoch sa hrá o tieto ceny:

1.12. -  Furla - kľúčenka Metropolis 3D Keyring čierna v hodnote 55 EUR

2.12. - Marc Jacobs – Small Letter Patches 2x v hodnote až do 20 EUR.

3.12. – Yves Saint Laurent set kolekcie Holiday 2022 v hodnote 42 EUR

4.12. – Marc Jacobs – peňaženka New Card Case čierna v hodnote 90 EUR

5.12. – Darčeková poukážka v hodnote 50 EUR (Poukážka je platná 1 rok od jej obdržania. Poukážku je možné uplatniť na e-shope cubeshop.sk, denim.sk alebo denim-outlet.sk alebo na našich kamenných predajniach DENIMGROUP.)

6.12. – Michael Kors - tričko čierne v hodnote 95 EUR

7.12. –  Darčekový set Kiehl's pre zdravo vyzerajúcu pleť v hodnote 55 EUR

8.12. – Tommy Hilfiger- kozmetická taška v hodnote 65 EUR

9.12. – Furla- Fragranza Romantica parfumovaná voda 30 ml v hodnote 43 EUR

10.12. – Vivienne Westwood kľúčenka Saffiano Black and White v hodnote 95 EUR

11.12. – TOP FASHION predplatné na 1 rok (4 ks) v hodnote 25 EUR + DARČEK šampón a kondicionér AUTHENTIC BEAUTY CONCEPT v celkovej hodnote 59 €

12.12. – MICHAEL KORS peňaženka hnedá- Card Holder v hodnote 55 EUR 

13.12. – Darčekový set Kiehl's cielenej anti-age starostlivosti v hodnote 69 EUR

14.12. - Darčeková poukážka v hodnote 50 EUR (Poukážka je platná 1 rok od jej obdržania. Poukážku je možné uplatniť na e-shope cubeshop.sk, denim.sk alebo denim-outlet.sk alebo na našich kamenných predajniach DENIMGROUP.)

15.12. - Vianočná ozdoba v hodnote 7 EUR

16.12. - Furla - kľúčenka Metropolis 3D Keyring žltá v hodnote 55 EUR

17.12. – Luminia - Luxusná vonná sviečka v hodnote 47 EUR

18.12. – Marc Jacobs Lips patch v hodnote 15 EUR

19.12. – Tommy Hilfiger deka v hodnote 80 EUR

20.12. – Furla šatka modrá v hodnote 65 EUR

21.12. –  Sada Keihls v hodnote 50,50 EUR

22.12. – Furla- Fragranza Romantica parfumovaná voda 30 ml v hodnote 43 EUR

23.12. – Michael Kors púzdro clipcase for airpods červenej farby v hodnote 65 EUR

24.12. –   Darčeková poukážka v hodnote 50 EUR (Poukážka je platná 1 rok od jej obdržania. Poukážku je možné uplatniť na e-shope cubeshop.sk, denim.sk alebo denim-outlet.sk alebo na našich kamenných predajniach DENIMGROUP.)

(*Organizátor si vyhradzuje právo doplniť a zmeniť špecifikáciu a popis výhier počas trvania súťaže.)

4.2 Organizátor vyberie výhercu pre každú súťaž jedného, a to každý deň od 1.12. - 24.12.. Organizátor vykoná vyhlásenie výhercu zverejnením údajov výhercu (instagramového mena pod akým súťažný príspevok okomentoval) v instagramovej story a súčasne ho kontaktuje prostredníctvom súkromnej správy.

4.3 Výherca nie je oprávnený postúpiť cenu inej osobe; tým však nie je obmedzené jeho oprávnenie výhru darovať potom, ako ju nadobudne.

4.4 Doručenie výhry sa bude realizovať prostredníctvom kuriérskej služby; usporiadateľ doručuje výhry výlučne na území SR.

4.5 Výhry budú posielané v nasledovných intervaloch:

Súťaž prebiehajúca od 1.12.2022 do 4.12.2022 bude mať zaslané výhry v pondelok 5.12.2022.

Súťaž prebiehajúca od 5.12.2022 do 11.12.2022 bude mať zaslané výhry v pondelok 12.12.2022

Súťaž prebiehajúca od 12.12.2022 do 18.12.2022 bude mať zaslané výhry v pondelok 19.12.2022.

Súťaž prebiehajúca od 19.12.2022 do 24.12.2022 bude mať zaslané výhry po Vianočných sviatkoch.

4.6 Výherca berie na vedomie, že v zmysle § 8 písm. i)  zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákona o dani z príjmov), je výhra predmetom dane z príjmov, okrem výhier, ktoré sú oslobodené podľa § 9  ods 2. písm. l)  Zákona o dani z príjmov, a to výhry v  hodnote neprevyšujúcej 350 eur výhru, pričom ak hodnota výhry presiahne sumu 350 eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad 350,- Eur.

4.7 Výherca nie je oprávnený požadovať náhradu za výhru, a to ani v prípade ak sa ju rozhodne vrátiť usporiadateľovi súťaže.

 

 1. Ostatné podmienky súťaže

5.1 Súťažiaci nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry finančné či akékoľvek iné plnenie a nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora, než sú uvedené v týchto pravidlách.

5.2 O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou organizátor. Organizátor si vyhradzuje právo bez náhrady súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá po celú dobu jej trvania, a to tak, že zmenu vyhlási organizátor na webovej stránke www.cubeshop.sk, kde sú k dispozícii platné a úplné pravidlá. Z technických dôvodov je organizátor oprávnený zmeniť spôsob určenia výhercov alebo zmeniť stanovené výhry za iné, rovnako hodnotné.

5.3 Organizátor je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou. Organizátor si vyhradzuje právo vyradiť súťažiaceho zo súťaže alebo súťažiacemu neodovzdať výhru, a to v prípade porušenia pravidiel súťaže.

 

 1. Vyhlásenie súťažiaceho a  súhlas so spracovaním osobných údajov

6.1 Účasťou v súťaži súťažiaci dobrovoľne udeľuje organizátorovi (prevádzkovateľovi v zmysle zákona o ochrane osobných údajov) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi poskytol počas trvania súťaže, ako aj v súvislosti s prípadným odovzdaním cien na účely zaradenia do súťaže, jej vyhodnotenia a doručenia výhry. Súťažiaci má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj  právo na prenosnosť osobných údajov.

6.2. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje výhercu v rozsahu a na dobu potrebnú na doručenie výhry, nie však dlhšie ako 2 mesiace.

6.3 Prevádzkovateľ poskytne osobné údaje sprostredkovateľom povereným správou svojej  Facebook alebo Instagram stránky.

6.4 Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný. Odvolanie súhlasu počas trvania súťaže je účinné okamihom jeho doručenia organizátorovi  a má za následok vylúčenie súťažiaceho  zo súťaže.

 

 1. Platnosť pravidiel

7.1 Tieto pravidlá sú platné od 1.12.2022, tzn. odo dňa začiatku súťaže.

 

    V Bratislave, dňa  1.12.2022                                                                        DENIM retail s.r.o.

Predvoľby cookies

 • Vaše súkromie
 • Nevyhnutné cookies
 • Výkonnostné cookies
 • Funkčné cookies
 • Marketingové cookies